Všeobecné obchodní podmínky

1 (i) Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“, „Všeobecné podmínky“) se řídí váš vztah s webovými stránkami https://www.holidaymoments.ae (dále jen „Služba“) provozovanými společností Holiday Moments Tourism LLC (dále jen „my“, „nás“, „nám“, „námi“ nebo „náš/naše“).
(ii) Před použitím Služby si prosím tyto Všeobecné podmínky pozorně přečtěte. Váš přístup k této Službě a její využívání podléhají vašemu přijetí a dodržování těchto Podmínek. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky, uživatele i ostatní osoby, které k naší Službě získají přístup nebo ji budou používat.
(iii) Tím, že k této Službě máte přístup nebo ji používáte, souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek. Jestliže s kteroukoli částí Podmínek nesouhlasíte, Službu nemůžete používat.
(iv) Každý uživatel souhlasí s tím, že přijme veškeré pokyny, oznámení, pravidla, směrnice a instrukce týkající se přístupu k těmto webovým stránkám a jejich využívání, jakož i veškeré úpravy výše uvedených materiálů příležitostně zveřejněné na těchto webových stránkách, a že se jimi bude řídit. Pokud kterýkoli uživatel tyto Podmínky neakceptuje, pak musí tyto webové stránky přestat navštěvovat a používat.
(v) Chcete-li tyto webové stránky řádně používat, musíte být starší 18 let a vlastnit platnou kreditní/debetní kartu, kterou přijímáme my nebo naši dodavatelé.

2. Nákup
(i) Přejete-li si zakoupit jakýkoliv produkt nebo službu v rámci této Služby („Nákup“), můžete být vyzváni, abyste poskytli určité osobní i neosobní informace relevantní pro váš Nákup, mj. včetně vašeho jména, čísla kreditní karty, data platnosti vaší kreditní karty, vaší fakturační adresy a informací týkajících se dopravy.
(ii) Prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste držitelem kreditní karty / kreditních karet či jiné platební metody / jiných platebních metod nebo máte zákonné právo je používat v souvislosti s Nákupem a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.
(iii) Poskytnutím takových informací nám dáváte právo tyto informace
používat a poskytovat třetím stranám za účelem umožnění dokončení nákupu či za jakýmkoli jiným účelem.
(iv) Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu vaši objednávku odmítnout nebo zrušit, a to mj. včetně následujících důvodů: nedostupnost produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chyba ve vaší objednávce nebo jiné důvody.
(v) Vyhrazujeme si právo vaši objednávku odmítnout nebo zrušit, vznikne-li podezření z podvodu nebo neoprávněné či nelegální transakce nebo dojde-li k jejich nahlášení.

3. Dostupnost, chyby a nepřesnosti
(i) Nabídku našich produktů a služeb na našich webových stránkách neustále aktualizujeme. U produktů nebo služeb dostupných na našich webových stránkách se nemusí vždy zobrazovat nebo nabízet správná cena za inzerované zboží nebo služby, přesný popis nebo uvedení jejich dostupnosti a při aktualizaci informací na webových stránkách může docházet ke zpoždění, což se týká rovněž informací v rámci našich reklam na jiných webových stránkách.
(ii) Nemůžeme zaručit ani nezaručujeme přesnost nebo úplnost informací, a to včetně cen, vyobrazení produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo měnit nebo aktualizovat údaje a opravovat chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a to kdykoli bez předchozího upozornění.

4. Soutěže, slosování a propagační akce
(i) Veškeré soutěže, slosování či jiné propagační akce (dále jen „Propagační akce“) zpřístupněné prostřednictvím našich webových stránek či jiných reklam na jiných webových stránkách se mohou řídit jinými pravidly, než jsou tyto Podmínky. Pokud se nějaké Propagační akce zúčastníte a chcete získat více informací, přečtěte si příslušná pravidla, jakož i naše Zásady ochrany osobních údajů. Budou-li pravidla Propagační akce v rozporu s těmito Podmínkami, pak budou rozhodovat a platit pravidla Propagační akce.

5. Obsah
(i) Naše webové stránky vám umožňují zveřejňovat, opatřovat odkazy, ukládat, sdílet a jinak dávat k dispozici určité informace, texty, grafiku, videa či jiné materiály (dále jen „Obsah“). Za Obsah, který zveřejníte na našich webových stránkách, nesete odpovědnost vy, a to včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti.
(ii) Tím, že na našich webových stránkách zveřejníte Obsah, nám dáváte právo a oprávnění tento Obsah používat, upravovat, veřejně sdělovat, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat na našich webových stránkách a jejich prostřednictvím. Veškerá práva k Obsahu, který nám poskytnete, zveřejníte nebo vyvěsíte na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, jsou vám zachována a vy za jejich ochranu nesete odpovědnost. Souhlasíte s tím, že toto oprávnění zahrnuje naše právo váš Obsah zpřístupnit ostatním uživatelům webových stránek, kteří mohou váš Obsah také používat podle svých vlastních podmínek.
(iii) Prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (je ve vašem vlastnictví) nebo máte právo ho používat a zveřejňovat a udělujete nám práva a oprávnění tak, jak je uvedeno v těchto Podmínkách, a (ii) zveřejněním svého Obsahu na našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím neporušujete žádná práva na ochranu soukromí, práva na zveřejnění, autorská práva, smluvní práva či jakákoli jiná práva jakékoli fyzické či právnické osoby.

6. Účty
(i) Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám vždy poskytovat informace, které jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud tak neučiníte, porušíte tím tyto Podmínky, což může mít za následek okamžité ukončení platnosti vašeho účtu vytvořeného u nás za účelem poskytování naší Služby.
(ii) Zodpovídáte za zabezpečení hesla, které používáte pro přístup na webové stránky a pro všechny činnosti nebo činnosti zpřístupněné heslem, ať už se toto heslo vztahuje na naše webové stránky, nebo na služby třetí strany.
(iii) Souhlasíte s tím, že své heslo nesdělíte žádné třetí straně. Jakmile zjistíte jakékoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití svého účtu, musíte nás neprodleně vyrozumět, přičemž souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti za škody způsobené v důsledku takového porušení, ať už přímo, nebo nepřímo, ať už jsme byli, nebo nebyli v této záležitosti informováni, a ať už jsme postupovali jakkoli.
(iv) Jako své uživatelské jméno nesmíte bez příslušného oprávnění používat jméno nebo název jiné fyzické nebo právnické osoby či takové, které není ze zákona k dispozici pro použití, jméno/název či ochrannou známku, které jsou předmětem práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jméno/název, které jsou nějakým způsobem urážlivé, vulgární nebo obscénní.

7. Duševní vlastnictví
(i) Webové stránky, jejich používání a původní obsah (s výjimkou Obsahu
poskytnutého uživateli), vlastnosti a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Holiday Moments Tourism LLC a jejích poskytovatelů licence. Služba, webové stránky a jejich používání jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony jak ve Spojených arabských emirátech, tak v zahraničí. Naše ochranné známky, loga, design a autorská práva nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Holiday Moments Tourism LLC použity ve spojení s žádným produktem nebo službou.
(ii) Popis produktu nebo služby na těchto webových stránkách nebo odkaz na ně nepředstavuje podporu žádného z těchto produktů nebo služeb. V případě ochranných známek třetích stran a vyobrazení jejich produktů, služeb, příp. lokalit zobrazených na těchto webových stránkách, které s námi nijak nesouvisejí, byste takové spojení nebo souvislost neměli ani předpokládat.
(iii) Všem uživatelům těchto webových stránek, kteří získali nebo si přejí získat kterýkoli produkt uvedený na těchto webových stránkách, se doporučuje podle potřeby a vhodnosti provést vlastní hloubkové šetření, kontrolu a průzkum, a to mj. včetně konzultace příslušných vládních nebo zákonných orgánů, a vyhledat vlastní nezávislé právnické poradenství, aby se přesvědčili a ujistili, že daný produkt nebo služba a činnosti související s tímto produktem neporušují nyní ani do budoucnosti žádná práva a zájmy (jakékoliv fyzické nebo právnické osoby) a jsou a nadále budou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

8. Odkazy na jiné webové stránky
(i) Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Holiday Moments Tourism LLC. Společnost Holiday Moments Tourism LLC nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praxí jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Holiday Moments Tourism LLC nenese žádnou odpovědnost, ať už přímou, nebo nepřímou, za žádné škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.
(ii) Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů veškerých webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte nebo které mají odkaz na našich webových stránkách.
(iii) Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli poplatky, které vzniknou vám nebo kterémukoli uživateli vašeho účtu při provádění nákupů nebo jiných
transakcí tímto způsobem. Souhlasíte s tím, že vaše práva a opravné prostředky se v této souvislosti řídí výhradně jinými platnými smlouvami mezi vámi a příslušnou třetí stranou.

9. Zrušení účtu
(i) Váš účet můžeme zrušit nebo pozastavit okamžitě, bez předchozího upozornění či odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, a to mj. včetně situace, kdy nám poskytnete nepřesné nebo zavádějící informace, zneužijete naše webové stránky nebo porušíte kterékoliv ustanovení těchto Podmínek.
(ii) Zrušením účtu okamžitě pozbýváte práva používat tuto Službu. Pokud si přejete svůj účet zrušit, stačí jednoduše tuto Službu přestat používat.

10. Omezení odpovědnosti
(i) Společnost Holiday Moments Tourism LLC ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo pobočky v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo trestní škody, mj. včetně ztráty zisku, dat, možnosti použití, dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, jež vznikly v důsledku (a) zpřístupnění nebo používání nebo nezpřístupnění nebo nepoužívání Služby; (b) jakékoliv chování nebo obsahu jakékoli třetí strany na webových stránkách; (c) jakéhokoli obsahu získaného z webových stránek a (d) neoprávněného zpřístupnění, používání nebo pozměňování vašich přenosů údajů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, úmyslného porušení práv (včetně nedbalosti), nebo jakékoliv jiné právní teorie, ať už jsme o možnosti vzniku takových škod byli informováni, či nikoli, a to i v případě, že opravný prostředek podle těchto Podmínek selhal a nesplnil svůj základní účel.

11. Vyloučení odpovědnosti
(i) Tuto Službu používáte zcela na své vlastní riziko. Služba je poskytována, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. Služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, mj. včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel, neporušení závazků nebo průběhu výkonu.
(ii) Společnost Holiday Moments Tourism LLC, její dceřiné společnosti, pobočky, partneři, zaměstnanci ani její poskytovatelé licence nezaručují, že a) Služba bude fungovat bez přerušení, bude bezpečná nebo k dispozici v kterýkoli konkrétní čas nebo na kterémkoli konkrétním místě; b) veškeré chyby nebo závady budou odstraněny; c) Služba nebude obsahovat viry ani jiné škodlivé složky; nebo že d) výsledky používání Služby splní vaše požadavky.

12. Odškodnění
(i) Uživatelé odškodní společnost Holiday Moments Tourism LLC ve věci veškeré odpovědnosti, kterou společnost Holiday Moments Tourism LLC ponese, ať už přímo, nebo nepřímo, v důsledku nebo v souvislosti s následujícími skutečnostmi:
a. zpřístupnění těchto webových stránek společností Holiday Moments Tourism LLC uživatelům nebo uzavření těchto Podmínek s uživateli; nebo
b. vymáhání práv společnosti Holiday Moments Tourism LLC v rámci těchto Podmínek; nebo
c. jakékoli kroky ze strany společnosti Holiday Moments Tourism LLC učiněné ve spolehnutí se na jakékoli pokyny, které Uživatelé mohou dát v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo jejich návštěvou nebo používáním; nebo
d. jakékoli uvedení v omyl, nedbalost, podvod anebo pochybení či porušení těchto Podmínek Uživateli.

13. Omezení odpovědnosti
(i) Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto Podmínek společnost Holiday Moments Tourism LLC, příp. její ostatní příslušní členové a poskytovatelé licence, prodejci, distributoři, zástupci, zprostředkovatelé, ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo třetí strany (jsou-li jaké), kteří se podíleli na tvorbě, výrobě nebo poskytování služeb těchto webových stránek nebo některé části z celého jejich obsahu, ve vztahu ke všem závazkům vyplývajícím z těchto Podmínek nebo vzniklým v souvislosti s nimi a s poskytováním těchto webových stránek a celého jejich obsahu zodpovídají za závazky v maximální výši, která v žádném případě v souhrnu nepřekročí částku jednoho dirhamu Spojených arabských emirátů (1,00 AED), ať už v rámci smlouvy, úmyslného porušení práv, včetně nedbalosti nebo jinak, nebo z jakékoli ztráty, škody nebo odpovědnosti.

14. Vztah smluvních stran
(i) Vztah uživatelů a společnosti Holiday Moments Tourism LLC, vytvořený na základě těchto Podmínek, bude výhradně vztahem nezávislých smluvních stran. Žádné ustanovení těchto Podmínek mezi uživateli a společností Holiday Moments Tourism LLC nezakládá zmocněnecký vztah, partnerství, společný podnik, agenturu nebo vztah obchodního zástupce, ani tak nesmí být vykládáno, přičemž ani uživatelé, ani společnost Holiday Moments Tourism LLC nemají žádné právo vytvářet jménem druhé smluvní strany jakékoli povinnosti nebo závazky závazné pro druhou stranu.

15. Rozhodné právo
(i) Tyto Podmínky se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Spojených arabských emirátů, a to bez ohledu na kolizní ustanovení.
(ii) Nepodaří-li se nám kterékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek vymoci, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv. Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným soudní nebo zákonnou cestou, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu s námi, jež se týká naší Služby a používání webových stránek, a nahrazují veškeré předchozí dohody a smlouvy, které s námi byly případně uzavřeny ohledně Služby nebo používání webových stránek.

16. Změny
(i) Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Dojde-li k zásadní úpravě, vynasnažíme se minimálně 30 dní předem, než nové podmínky vstoupí v platnost, na tuto skutečnost upozornit. Co představuje zásadní změnu, bude stanoveno zcela podle našeho vlastního uvážení.
(ii) Pokud i nadále navštěvujete a používáte naše webové stránky a naši Službu i po datu účinnosti těchto revizí, souhlasíte, že se těmito revidovanými podmínkami budete řídit. Pokud s těmito novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím naši Službu používat.

17. Napište nám
(i) Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, prosím kontaktujte nás.
(ii) Společnost Holiday Moments Tourism, PO Box 15134, Dubaj, SAE, pouze zprostředkovává služby majitelům, provozovatelům, veřejným dopravcům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám poskytujícím zájezdy, dopravu a další služby, jak je uvedeno v těchto Podmínkách.
(iii) Vouchery, kupony a všechny ostatní vstupenky/jízdenky vydávané v rámci služeb poskytovaných podle těchto Podmínek jsou poskytovány a vydávány v souladu s podmínkami majitelů, provozovatelů, veřejných dopravců a ostatních fyzických nebo právnických osob, které poskytují služby klientům.
(iv) Coby zprostředkovatel a do té míry, v níž společnost Holiday Moments může sama takové služby poskytovat, nenese společnost Holiday Moments odpovědnost vůči příjemci či jakékoli jiné osobě, která zakoupí voucher jménem
svého klienta; podle těchto Podmínek a v rozsahu přípustném podle zákonů Spojených arabských emirátů společnost Holiday Moments neponese náklady žádného druhu, např. kvůli ztrátě smlouvy, náklady/poplatky na právní zastoupení, odškodné, zpoždění či jiné náklady bez omezení vč. úmrtí, zranění nebo onemocnění jakékoli osoby nebo ztráty či poškození na majetku utrpěných klientem, které byly způsobeny nebo vznikly kvůli, během nebo následkem jednání nebo nejednání jakékoli osoby v rámci jakéhokoli zájezdu, přepravy či jiné poskytované služby.
(v) Společnost Holiday Moments si vyhrazuje právo zrušit nebo odvolat jakýkoli zájezd ještě před odjezdem a kdykoli vykázat, akceptovat nebo vrátit jakoukoli osobu / jakékoli osoby coby člena/členy zájezdu. V takových případech bude refundace vycházet ze skutečných nákladů nedokončené části zájezdu.
(vi) Společnost Holiday Moments si vyhrazuje právo na základě vyrozumění z jakéhokoli důvodu změnit nebo vynechat kteroukoli část zájezdu, která již byla zarezervována, a klient nebude mít v případě takové změny nebo vynechání žádné právo na refundaci, vyjma zvláštních nákladů, budou-li jaké, které klientovi mohou vzniknout a které bude muset uhradit.
(vii) Klientovi nebude v souvislosti se zrušenou rezervací vyplacena žádná refundace, pokud dojde k jejímu zrušení méně než dvacet čtyři (24) hodin před odjezdem zájezdu. Prostředky zaplacené za určité služby, výlety nebo vstupenky/jízdenky, jako např. „AT THE TOP“, jsou nevratné. Je také možné, že některé z aktivit, jako je např. Zátoka delfínů a všechny ostatní prvotřídní výlety v letovisku Atlantis, mohou spadat pod podmínku 72hodinové nevratnosti zaplacené částky.
(viii) Převzetí voucheru / potvrzení o rezervaci klientem nebo osobou, která voucher zakoupila v zastoupení klienta, je považováno za souhlas se zde uvedenými podmínkami a za jejich přijetí ze strany této osoby / těchto osob.
(ix) Plná cena kteréhokoli zájezdu bude splatná v okamžiku provedení rezervace. Společnost Holiday Moments může jakoukoli rezervaci zrušit, pokud není uhrazena plná cena zájezdu v době provedení rezervace nebo v případě, že platba byla naší Bankou z jakéhokoli důvodu zamítnuta.
(x) Na všech typech Safari jsou průvodcovské služby poskytovány výhradně v anglickém jazyce. Safari zahrnují offroadové výjezdy v náročnějším terénu, a proto na nich musíme s politováním odmítnout účast všech cestujících, kteří mají zdravotní obtíže se srdcem a s páteří, dále těhotných žen a cestujících mladších 3 (tří) let a starších 65 (šedesáti pěti) let. K dispozici je 6 (šest) míst k sezení a jedno místo pro řidiče. Sedadla jsou uspořádána následovně: jedno místo spolujezdce vedle řidiče, tři sedadla v prostřední řadě a dvě sedadla v zadní řadě.
Sedadla nemohou být přidělována předem. V případě Safari s večeří na dunách (Dune Dinner Safari) mohou být přijata zvláštní opatření. Obraťte se, prosím na svého delegáta, který vám poskytne další informace. Doporučujeme hostům, aby si s sebou v zimním období, kdy může večer být chladno, vzali lehký svetr / mikinu.

18. Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace: 27. února 2017
(i) Společnost Holiday Moments Tourism LLC („my“ nebo „nás“, „nám“, „námi“, nebo „náš/naše“) provozuje webové stránky https://www.holidaymoments.ae (dále jen „Služba“).
(ii) Tyto stránky vám poskytují informace o našich postupech a zásadách týkajících se získávání, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud budete naši Službu využívat.
(iii) Vaše údaje nebudeme využívat ani sdílet s nikým dalším kromě případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
(iv) Vaše osobní údaje využíváme za účelem poskytování a zlepšování Služby. Využíváním Služby vyjadřujete svůj souhlas se sběrem a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají termíny používané v těchto Zásadách stejné významy jako v našich Všeobecných podmínkách dostupných na https://www.holidaymoments.ae

19. Sběr a používání osobních údajů
(i) V rámci používání Služby vás požádáme o poskytnutí určitých údajů, které vás případně mohou identifikovat za účelem navázání kontaktu nebo zjištění vaší totožnosti. Takové osobní údaje mohou zahrnovat mimo jiné vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní adresu a další informace (dále jen „Osobní údaje“).
(ii) I přesto, že se zavazujeme chránit vaše soukromí a zajistit, aby vaše Osobní údaje včetně informací identifikujících vaši osobu a informací o vašich kreditních a debetních kartách zůstaly důvěrnými, mohou webové stránky obsahovat linky k reklamám jiných společností / webových stránek, které neprovozujeme my nebo jsou mimo náš vliv a kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost ani neručíme za jakékoli ztráty nebo škody, které by vám mohly vzniknout v důsledku otevření nebo kliknutí na takové linky nebo reklamy. Používání linků nebo reklam, které by se mohly objevit na našich
webových stránkách, se bude řídit a bude podléhat podmínkám pro služby dané konkrétní webové stránky / společnosti.
(iii) Neručíme za žádné ztráty nebo škody způsobené šířením virů nebo jiných technologicky škodlivých materiálů, které by mohly infikovat váš počítač, jeho programy, data nebo jiný příslušný materiál následkem vašeho využívání našich webových stránek nebo stahování jakýchkoli materiálů zobrazovaných nebo vyvěšovaných jinými webovými stránkami nebo linky k nim na našich webových stránkách nebo jakýchkoli webových stránkách na ně napojených.
(iv) Neprodáváme, nepředáváme ani jinak nešíříme čísla vašich kreditních/debetních karet s jejich dobou platnosti, e-mailové nebo fakturační adresy žádným třetím stranám. Když však zadáte objednávku, vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační adresa a číslo vaší kreditní karty budou poskytnuty přímo našemu poskytovateli platebních služeb přes zabezpečené propojení. Tyto informace nám umožňují zpracovat a vyřídit vaši objednávku a informovat vás o jejím stavu.
(vi) Přesto však takové informace také mohou případně být předmětem podvodných a jiných nezákonných aktivit prováděných jinými subjekty pomocí souborů cookie, webových signálů a dalších technologií. Dovolujeme si upozornit, že nemáme ani přístup, ani možnost kontroly informací, kterých se mohou zmocnit jakékoli třetí strany, a nemůžeme za ně tudíž nést jakoukoli odpovědnost. Držitel karty musí uschovat kopii záznamu o každé transakci provedené na této webové stránce, která rovněž podléhá podmínkám Obchodníka.

20. Přihlašovací údaje
(i) Můžeme rovněž uchovávat údaje, které odesílá váš internetový prohlížeč pokaždé, když navštívíte naši Službu (dále jen „Přihlašovací údaje“). Přihlašovací údaje mohou obsahovat informace jako například internetový protokol (dále jen „IP“) vašeho počítače, typ a verzi internetového prohlížeče, stránky naší Služby, které navštěvujete, čas a datum vašich návštěv, dobu, kterou na těchto stránkách trávíte, a další statistické údaje.
(ii) Navíc můžeme využívat služby třetích stran, jako je například služba Google Analytics, které sbírají, monitorují a analyzují tento typ informací s cílem zvýšit funkčnost naší Služby. Poskytovatelé těchto služeb třetích stran mají své vlastní zásady ochrany soukromí popisující, jakým způsobem takové informace používají, a naše společnost neponese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití takových informací nebo jejich využívání v rozporu s našimi podmínkami.

21. Cookies
(i) Soubory cookie jsou soubory s malým objemem dat, které mohou obsahovat anonymní unikátní identifikátor. Tyto soubory jsou odesílány do vašeho internetového prohlížeče a ukládají se na harddisku vašeho počítače.
(ii) Soubory cookie používáme pro sběr informací. Ve svém prohlížeči můžete nastavit odmítání souborů cookie nebo zobrazení oznámení, když je soubor cookie odeslán. Pokud však soubory cookie nepřijímáte, nebudete pravděpodobně moci využívat některé části naší Služby.

22. Soubory cookie služby DoubleClick
(I) Společnost Google, prodejce, jako třetí strana používá soubory cookie, které slouží reklamám na našich webových stránkách. Užívání DoubleClick souborů cookie společností Google umožňuje této společnosti a jejím partnerům poskytovat reklamy našim uživatelům na základě jejich návštěv na našich webových stránkách. Z užívání DoubleClick souborů cookie pro internetovou reklamu se můžete odhlásit v režimu nastavení na webové stránce Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

23. Etické zásady remarketingu
(i) Společnost Holiday Moments Tourism LLC vás osloví v rámci služeb remarketingu, které využívá při umísťování svých reklam na webových stránkách třetích stran, poté co jste navštívili naše webové stránky. My i naši dodavatelé coby třetí strany používáme soubory cookie pro získávání informací, optimalizaci a poskytování služeb pro účely reklam na základě vašich minulých návštěv webových stránek.
(ii) Google:
(a) Remarketingová služba Google Ad Words je poskytována společností Google Inc. Z užívání služby Google Analytics pro zobrazování reklam se můžete odhlásit a můžete si upravit nastavení reklam na Google Display Network v režimu nastavení na stránkách Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads
(b) Společnost Google rovněž doporučuje, abyste si na svém internetovém prohlížeči nainstalovali aplikaci Google Analytics Optout Browser Add-on – viz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Aplikace Google Analytics Optout Browser Addon poskytuje návštěvníkům nástroj umožňující zabránění sběru a následnému užívání jejich dat službou Google Analytics.
(c) Další informace týkající se postupů ochrany soukromí užívaných společností můžete získat na webových stránkách Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(iii) Facebook
(a) Remarketingové služby dostupné na Facebooku jsou poskytovány společností Facebook Inc.
(b) Více informací o internetové reklamě založené na zájmech z Facebooku můžete získat na webových stránkách: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Pokud si přejete se ze služby zasílání reklam založených na zájmech poskytované společností Facebook odhlásit, postupujte podle následujících instrukcí od Facebooku: https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217
(c) Společnost Facebook dodržuje samoregulační principy pro on-line behaviorální reklamy, stanovené aliancí DAA (Digital Advertising Alliance). Můžete se také odhlásit z aplikací spravovaných Facebookem nebo jinými společnostmi spadajícími pod alianci DAA v USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) v Evropě http://www.youronlinechoices.eu/, popř. se odhlásit pomocí nastavení ve vašem mobilním zařízení.
(d) Další informace týkající se ochrany soukromí na Facebooku můžete nalézt v textu Zásady používání dat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

24. Poskytovatelé služeb
(i) V zájmu provádění naší Služby můžeme využívat spolupráce se třetími stranami, které budou provádět Službu v zastoupení za nás, provádět služby související se Službou nebo nám asistovat při analýzách využívání naší Služby a webových stránek.
Tyto třetí strany mají přístup k vašim Osobním údajům pouze za účelem provádění výše uvedených úkolů pro naši společnost a jsou povinny nezveřejňovat a neužívat takové údaje pro jakékoli další účely.

25. Sdělení
(I) Vaše Osobní údaje můžeme využít v případě kontaktu s vámi při zasílání zpravodajů (newsletterů), marketingových a propagačních materiálů a dalších
informací, které by vás mohly zajímat. S takovým využíváním uvedených údajů a s kontaktováním výslovně souhlasíte, nebo se ze zasílání jakýchkoli z uvedených materiálů, případně všech takových sdělení, můžete odhlásit kliknutím na link odhlášení (unsubscribe) nebo postupem podle instrukcí, které vám budou zasílány v každém našem e-mailovém sdělení.

26. Dodržování předpisů a zákonů
(i) Vaše Osobní údaje zveřejníme v takových případech, kdy to vyžaduje zákon nebo úřední vyšetřování, nebo v případech, kdy budeme přesvědčeni, že takový krok je nutný pro dodržení zákonných ustanovení a rozumných požadavků orgánů činných v trestním řízení apod., nebo v zájmu ochrany bezpečnosti a integrity naší Služby.

27. Obchodní transakce
(i) Pokud se společnost Holiday Moments Tourism LLC zúčastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, vaše Osobní údaje mohou být v jejich důsledku převedeny. V takovém případě vám zašleme sdělení dříve, než budou vaše Osobní údaje takto převedeny a stanou se předmětem jiného souboru zásad o ochraně soukromí.

28. Zabezpečení
(i) Zabezpečení vašich Osobních údajů je pro nás důležité, avšak musíte mít na paměti, že žádná metoda přenosu přes internet, ani metoda elektronického ukládání dat nedokáže taková data stoprocentně zabezpečit. Přestože usilujeme o využívání komerčně přijatelných prostředků pro zajištění zabezpečení vašich Osobních dat, nemůžeme zaručit jejich absolutní zabezpečení.

29. Mezinárodní přenosy
(i) Vaše údaje včetně Osobních údajů mohou být přenášeny – a dále pak spravovány – počítači, které se nacházejí mimo území vašeho státu, provincie nebo jiného správního území, na nichž se mohou zákony týkající se ochrany dat lišit od těch, které platí u vás.
Upozorňujeme vás, že pokud sídlíte mimo území Spojených arabských emirátů a zvolíte si možnost poskytovat nám informace, přenášíme informace včetně Osobních údajů do Spojených arabských emirátů, kde je dále zpracováváme.
Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po němž nám předáte takové údaje, představuje vaše svolení k takovému přenosu údajů.

30. Odkazy (linky) na jiné webové stránky
(I) Naše webové stránky mohou obsahovat linky na jiné webové stránky, jejichž provozovatelem není naše společnost. Pokud kliknete na link jakékoli třetí strany, budete přesměrováni na webové stránky takové třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste se důkladně seznámili se zásadami ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.
Naše společnost nemá žádnou možnost kontroly a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany soukromí nebo praktiky jakýchkoli takových třetích stran nebo služeb.

31. Ochrana soukromí dětí
(i) Naše Služba se neobrací na nikoho mladšího 13 let (dále jen „Děti“).
Záměrně nesbíráme osobní údaje sloužící k identifikaci osoby u Dětí mladších 13 let. Pokud jste rodiče nebo zákonní zástupci a jste si vědomi toho, že vaše Děti nám poskytly Osobní údaje, spojte se s námi prosím. Pokud budeme uvědoměni o tom, že jsme získali Osobní údaje od Dětí mladších 13 let bez ověření nebo souhlasu rodičů, podnikneme kroky vedoucí k odstranění takových údajů z našich serverů.
(ii) V žádném případě neručíme a nezodpovídáme za přijetí nebo zneužití takových údajů jakoukoli třetí stranou nebo poskytovatelem služeb.

32. Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů
(i) Čas od času můžeme své Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. O všech prováděných změnách vás budeme informovat vyvěšením nových Zásad na těchto webových stránkách.
(ii) Doporučujeme vám, abyste si pravidelně ověřovali znění těchto Zásad ochrany osobních údajů pro případ, že v nich byly provedeny změny. Změny těchto Zásad jsou platné v okamžiku jejich zveřejnění na těchto webových stránkách. Máte-li nějaké dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás.

33. Zásady používání cookies
Poslední aktualizace: 27. února 2017
(i) Holiday Moments Tourism LLC (dále jen „my“, „nás“, „nám“, „námi“ nebo „náš“, „naše“) na webových stránkách https://www.holidaymoments.ae (dále jen „Služba“) používá soubory cookie. Využíváním Služby dáváte svůj souhlas s používáním souborů cookie.
(ii) Naše zásady používání cookies vysvětlují, co to soubory cookie jsou, jak je
využíváme, jak třetí strany, s nimiž můžeme být v partnerství, mohou soubory cookie využívat v rámci Služby, vaše možnosti volby s ohledem na cookies a další informace o nich.

34. Co jsou cookies?
(i) Cookies jsou krátké texty, které jsou zasílány do vašeho internetového prohlížeče stránkou, kterou navštívíte. Soubor cookie je uložen do vašeho internetového prohlížeče a umožňuje nám nebo třetí straně vás rozpoznat a vaši příští návštěvu usnadnit tak, aby pro vás byla tato Služba co nejužitečnější.
(ii) Cookies mohou být „trvalé“ nebo „dočasné“. „Trvalé“soubory cookie zůstávají na vašem počítači nebo mobilním zařízení, i pokud jste v off-line režimu, zatímco „dočasné“ soubory cookie jsou vymazány, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč.

35. Jak společnost Holiday Moments Tourism LLC využívá cookies
(i) Když otevřete a používáte naše webové stránky, můžeme umístit několik souborů cookie do vašeho internetového prohlížeče. Používáme cookies s následujícími záměry:
• Umožnění určitých druhů funkcí na našich webových stránkách.
• Poskytnutí podkladů k analýzám.
• Uložení vašich preferencí.
• Umožnění dodávek reklamního materiálu včetně behaviorální reklamy.
(ii) V naší Službě používáme jak dočasné, tak trvalé typy souborů cookie, a dále používáme různé typy cookies pro provoz webových stránek:
• Základní soubory cookie. Můžeme využívat nezbytné základní soubory cookie pro zjištění autenticity uživatelů a k zabránění neoprávněnému používání uživatelských účtů.
• Preferenční soubory cookie. Můžeme využívat preferenční soubory cookie pro zapamatování informací, které mění způsob, jakým se Služba chová nebo vypadá, jako jsou například funkce „Pamatuj si mě“ u registrovaného uživatele nebo preferovaný jazyk daného uživatele.
• Analytické soubory cookie. Analytické typy souborů cookie můžeme využívat pro sledování informací o tom, jak je Služba využívána, abychom ji mohli případně vylepšovat. Analytické typy souborů cookie můžeme rovněž využívat při testování nových reklamních stránek nebo nových funkcí Služby, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.
• Reklamní soubory cookie. Tento typ souborů cookie je využíván při dodávání reklam v rámci Služby nebo pomocí Služby a ke zjištění
účinnosti těchto reklam. Tyto soubory mohou být také využívány pro umožnění umístění sítí reklam třetích stran k dodávání reklam, které se k vám mohou nějakým způsobem vztahovat na základě vašich aktivit a zájmů projevených na internetu.

36. Soubory cookie třetích stran
(i) Kromě našich vlastních souborů cookie můžeme také využívat různé soubory cookie třetích stran umožňující sběr statistických údajů o využívání webových stránek, dodávání reklam na webové stránky nebo jejich pomocí atp.

37. Jaké máte v případě cookies možnosti volby
(i) Pokud chcete soubory cookie odstranit nebo nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie mazal nebo odmítal, navštivte prosím webové stránky s návodem, jak v takových případech u vašeho internetového prohlížeče postupovat.
(ii) Upozorňujeme vás však, že pokud vymažete cookies nebo odmítnete je přijímat, nemusí všechny námi nabízené funkce řádně pracovat, nebudete možná moci ukládat vaše preferované funkce a odkazy a některé z našich stránek se nebudou možná správně zobrazovat.
• Pokud používáte internetový prohlížeč Chrome, navštivte následující webové stránky společnosti Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
• Pokud používáte internetový prohlížeč Internet Explorer, navštivte následující webové stránky společnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
• Pokud používáte internetový prohlížeč Firefox, navštivte následující webové stránky společnosti Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/deletecookiesremoveinfowebsites stored
• Pokud používáte internetový prohlížeč Safari, navštivte následující webové stránky společnosti Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
• V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, obraťte se na oficiální stránky daného prohlížeče.

38. Kde můžete o souborech cookie získat více informací
(i) O souborech cookie a webových stránkách níže uvedených třetích stran se můžete dozvědět více na následujících odkazech:
• Vše o cookies: http://www.allaboutcookies.org/
• Iniciativa pro internetové reklamy (Network Advertising Initiative):
http://www.networkadvertising.org/
(ii) Společnost Holiday Moments používá soubory cookie pro optimalizaci uživatelského prostředí. Pokud budete pokračovat beze změn v nastavení, znamená to váš automatický souhlas s používáním souborů cookie. Další informace můžete získat v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách užívání souborů cookie.

39. Vyloučení odpovědnosti
Poslední aktualizace: 28. února 2017
(i) Informace obsažené na webových stránkách https://www.holidaymoments.ae (dále jen „Služba“) slouží pouze k podání všeobecných informací.
(ii) Společnost Holiday Moments Tourism LLC nepřebírá žádnou zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek nebo Službě na našich webových stránkách.
(iii) Společnost Holiday Moments Tourism LLC nebude za žádných okolností a v žádném případě zodpovědná za jakékoli speciální, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo za jakékoli škody vůbec, ať již v rámci plnění smlouvy, z důvodu nedbalosti, nebo jiného úmyslného porušení práv vyplývajících z používání webových stránek a Služby na webových stránkách nebo obsahu Služby nebo webových stránek nebo v souvislosti s nimi. Společnost Holiday Moments Tourism LLC si vyhrazuje právo kdykoli přidávat dodatky, odstraňovat nebo upravovat obsah Služby bez předchozího oznámení.
(iv) Společnost Holiday Moments Tourism LLC nezaručuje, že webové stránky neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti.